فعالیت‌ها

برنامه مرکز انرژی سبز ایران، فعالیت‌های خود را مطابق جدول زمان‌بندی زیر در فاصله اردیبهشت ماه 1396 تا اردیبهشت ماه 1399 سامان‌دهی کرده است: